تلاوت

جزء 28 - سعود الشُرَیم

ترتیل 30 جزء 30 قاری
ترتیل 30 جزء 30 قاری

جزء 28 - سعود الشُرَیم

ترتیل  


8   00:42:33
* ترجمه: حسین انصاریان