محرم

دعا مناجات زیارت

ادعیه و مناجات

اگر کسی بخواهد بصورت دائمی از ادعیه‌ای استفاده کند که تقریباً حاجت خواستن و رفع و دفع گرفتاری‌ها و مواردی از این دست را به همراه داشته باشد، می تواند از برنامه دهگانه هفتگی (که از دل مفاتیح الجنان و مفاتیح نوین به دست آمده) استفاده کند.