محرم

جلسه اول (عهد عتیق و جدید، توحید در یهودیت و ...)

یهود و فرزندان آن
1 جلسه اول (عهد عتیق و جدید، توحید در یهودیت و ...)

,یهود عهد عتیق و جدید توحید در یهودیت ,

یهود و فرزندان آن
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    تاریخ جلسه: 1399/4/7