سخنرانی

اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم (7)

مبحث دعا
8 اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم (7)
مبحث دعا
  • مروری بر مطالب این جلسه: