سخنرانی

اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم (8)

مبحث دعا
9 اهمیت دعا از دیدگاه قرآن کریم (8)
مبحث دعا
  • مروری بر مطالب این جلسه: