سخنرانی

آداب و شرایط دعا (3)

مبحث دعا
17 آداب و شرایط دعا (3)
مبحث دعا
  • مروری بر مطالب این جلسه: