سخنرانی

آداب و شرایط دعا (4)

مبحث دعا
18 آداب و شرایط دعا (4)
مبحث دعا
  • مروری بر مطالب این جلسه: