سخنرانی

کسانی که دعایشان به اجابت نمی رسد

مبحث دعا
30 کسانی که دعایشان به اجابت نمی رسد
مبحث دعا
  • مروری بر مطالب این جلسه: