سخنرانی

اقسام توسّل و دیدگاههای شیعه و سنت راجع به آن

مبحث دعا
48 اقسام توسّل و دیدگاههای شیعه و سنت راجع به آن
مبحث دعا
  • مروری بر مطالب این جلسه: