سخنرانی

خواص باطنی و کاربردی آیات قرآن کریم، قسمت پنجم، مقابله با بیماری های خاص

مبحث دعا
71 خواص باطنی و کاربردی آیات قرآن کریم، قسمت پنجم، مقابله با بیماری های خاص
مبحث دعا
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    تاریخ سخنرانی 95/01/21