عید غدیرخم

تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه هشتم

تحلیلی بر تاریخ عاشورا
8 تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه هشتم
تحلیلی بر تاریخ عاشورا
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    تاریخ سخنرانی: 08-07-1396
    نهم محرم 1439