سخنرانی

تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه دهم

تحلیلی بر تاریخ عاشورا
10 تحلیلی بر تاریخ عاشورا - جلسه دهم
تحلیلی بر تاریخ عاشورا
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    تاریخ سخنرانی: 24-06-1397