کتابخانه

کتابخانه جزوه آموزشی

تجوید گروه چهار (سطح مقدماتی)

الفبای عربی و فارسی/ شناسایی حرکات و علائم دوازده گانه/ الف مقصوره و حروف والی/ تشدید و شرایط آن/ احکام تنوین/ تعریف حروف شمسی و قمری و طریقه خواندن الف و لام آنها/ حالتهای واو در قرآن کریم

تجوید گروه سه (سطح مقدماتی)

همزه واو دار (اُو) و حالتهای آن در قرآن مجيد/ واو همزه دار (ؤُ) و حالتهاي آن در قرآن کریم/ هاء ضمير و حالتهاي آن در قرآن كريم/ فواتح سُوَر یا حروف نور یا حروف مقطّعه/ اقسام دندان ها/ مخارج حروف هجاء

تجوید گروه دو (سطح عالی)

التقاء ساکنین/ مد و اقسام آن/ ادغام و احكام تنوين- نون و ميم ساكنه نزد حروف هجاء/ صفات حروف تهجّي/ تفخيم و ترقيق لام و راء و امالات الف

تجوید گروه یک (سطح عالی)

همزه قطع و وصل/ وقف و احكام آن/ اصول القرائة/ اقسام قرائت قرآن كريم

تجوید گروه ترتیل (سطح تخصصی)

معنای قرآن، چگونگی نزول و نگارش آن/ تعریف مکی و مدنی بودن آیات، اسامی و مشخصات قرآن کریم/ طرز کار با کتاب‌هایی که درباره قرآن کریم نوشته شده است/ چگونگی جمع آوری قرآن کریم و کتابت آن/ آشنایی با قراء سبعه (قاریان هفتگانه)/ زندگی نامه مشهورترین قاریان جهان و تحلیل قرائت آنها