مقالات روایات مذهبی اسلامی و کلیپ

شگفتی های آفرینش-کودک-آب دهان-توحید مفضل
خروج آب دهان نوزاد

آبی که از دهان نوزاد خارج می‌گردد، اگرچه به نظر نمی‌رسد برای سلامت نوزاد سودمند باشد، اما بنا به فرموده امام صادق(ع) ثمرات قابل تاملی دارد. حضرت می‌فرماید:

«و اما آبى كه از دهان كودكان سرازير مى‌شود و خارج مى‌گردد، رطوبتى است كه اگر در بدن‌هايشان بماند، آثار وخيمى برجاى مى‌گذارد. چنانكه دانى گاه كه رطوبت بدن چيره مى‌شود [و بر ديگر عناصر، غلبه مى‌كند] شخص، دچار كودنى، ديوانگى، كم‌عقلى، فلج و لقوه و جز آن مى‌گردد.

خداوند جلّ و علا تدبير چنان نمود كه اين رطوبت در دوران كودكى از دهانشان بيرون رود و در بزرگى از سلامت تن برخوردار گردند. بدين ترتيب، پروردگار به‌خاطر نادانى آفريدگان بر آنان منت نهاد و تفضل نمود. اگر اينان از داده‌ها و نعمت‌هاى بى‌شمار او آگاه بودند، هيچگاه در معصيتى و لغزش از فرمانش فرو نمى‌افتادند. پاك و منزه خدايى كه چه بزرگ است نعمت‌هاى او بر مستحقان و ديگر آفريدگان! و چه والاتر است از آنچه باطل‌گرايان مى‌پندارند.» (شگفتی‌هاى آفرينش (ترجمه نجف‌علی میرزایی بر توحيد مفضل)، ص۵۲)

شگفتی های آفرینش کودک آب دهان توحید مفضل

مقالات    شنبه 22 اردیبهشت