پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

 عدد چهل هیچگونه معنویتی ندارد و دارای رمز یا مورد خاصی نیست. این عدد نیز مانند اعداد دیگر، هم در قرآن و هم در روایات کم و بیش به کار رفته است. مثلاً عدد سه، هفت، نوزده و اعداد دیگر در قرآن کریم به کار رفته اند. اگر کسی بگوید فقط عدد چهل چون در قرآن به کار رفته دارای پیام خاصی می باشد باید برای آن اعداد نیز چنین پیامی را ذکر نماید. در حالی که چنین چیزی نیست. اما اینکه حکمت خداوند در سه روز عذاب کردن یا هفت روز عذاب کردن یا سه روز آفریدن یا هفت روز آفریدن یا چهل روز نگه داشتن و امثال اینها چیست، این آن چیزی است که فقط خداوند متعال به حکمت بالغه خود اراده فرموده است و کسی از محتوای اراده پروردگار اطلاعی نداشته و نخواهد داشت.