پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

علت فوق در مسئله اقتصادی قابل بررسی می باشد. اصولاً اسلام برای اقتصاد، چه اقتصاد خانواده و چه اقتصاد کشور اهمیت فوق العاده قائل است و همواره تاکید دارد که باید فرد گرسنه ای در جامعه وجود نداشته باشد. فلذا مسائل فدیه، کفاره، مظالم، خمس، زکات، صدقات مستحب و واجب و امثالهم را در جهت رفع فقر قرار داده است. هم اکنون نیز مسئله دین گریزی نشات گرفته از برنامه ریزی های غلط اقتصادی و نیز رانت خواری ها و دزدی ها توسط بنیاد ها و ستاد های مختلف می باشد.

اگر دعایی در مفاتیح باشد برای از بین بردن طلسم، قطعاً صحت ندارد. لکن بعضی ادعیه وجود دارند که برای کسانی که به خود تلقین می کنند مورد سحر ساحری قرار گرفته اند در نظر گرفته شده است و آن ادعیه فقط تلقینات منفی را از اینها دور می کند نه اینکه سحری را باطل می کند.