پرسش و پاسخ

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

شما موظف هستید زمانی که برگ های مورد نظر را به آنها می دهید به ایشان تاکید کنید که حتماً برگه ها را بخوانند. حال اگر آنها نخواندند مسئولیت این کار بر عهده خود آنها است و شما مسئولیتی ندارید.