محرم

جلسه ششم؛ تعریف علم نجوم و تشریح خطبه امیرالمؤمنین(ع) در رابطه با علم نجوم و تقسیمات دیگر علم

مبحث علم غیب
6 جلسه ششم؛ تعریف علم نجوم و تشریح خطبه امیرالمؤمنین(ع) در رابطه با علم نجوم و تقسیمات دیگر علم

علم نجوم موحد کاهن قمر در عقرب

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 21 اسفند 1400
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    علوم مذمومه / خطبه امیرالمؤمنین(ع) درباره علم نجوم و نتیجه‌گیری از این روایت / موحد واقعی خدا را مراد مردم می‌کند، نه خود را! / چه بخش‌هایی از علم نجوم مورد تایید شارع مقدس است و چه بخش‌هایی نیست؟ / آیاتی در تایید علم نجوم / کهانت چیست؟ / معنای قمر در عقرب چیست و آیا واقعیت دارد؟ / علوم و فنون شکنجه، سومین قسم از علوم مذمومه

    شنبه 21 اسفند 1400