محرم

جلسه نهم؛ فلسفه و فلاسفه

مبحث علم غیب
9 جلسه نهم؛ فلسفه و فلاسفه

فلسفه عرفان عرفا معاد جسمانی

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 24 اردیبهشت 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    تطبیق قرآن با فلسفه یا فلسفه با قرآن؟! / نمونه‌هایی از انحرافات بعضی فلاسفه در مسائل اعتقادی / عرفان و عرفا... / معنای واژه «عرفان»

    شنبه 24 اردیبهشت 1401