سخنرانی

اطاعت مطلق و مقید

مبحث علم غیب
23 اطاعت مطلق و مقید

اطاعت مطلق اطاعت مقید تقلید عقل

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 12 شهریور 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    اطاعت مطلق و اطاعت مقید / اطاعت مطلق از دیدگاه قرآن کریم، روایات و عقل / بررسی اطاعت مطلق در آیه ۵۹ سوره نساء / اطاعت مطلق مختص چه کسانی است؟ / اولی‌الامر چه کسانی هستند؟ / اطاعت از والدین، مرجع تقلید، رهبر جامعه اسلامی و... باید مطلق باشد یا مقید؟ / مردود بودن اطاعت مطلق مرید از مراد / حجیت «عقل» / عقل و تعقل / منش خود خداوند متعال در مقابل مخالفین دعوت به استدلال است، نه جبر و زورگویی! (قل هاتوا برهانکم...)

    شنبه 12 شهریور 1401