محرم

کیفیت مبارزه با نفس و ورود به بحث مرتاض‌ها

مبحث علم غیب
38 کیفیت مبارزه با نفس و ورود به بحث مرتاض‌ها

هوای نفس یاد مرگ چشم پوشی از حرام ظاهر افراد مرتاض سادو روزی

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 24 دی 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    احادیثی در رابطه با مخالفت با هوای نفس / تعقل کردن / آثار مثبت به یاد مرگ بودن / یاد مرگ چگونه است؟ / بارزترین مورد از موارد جهاد با نفس برای مؤمن صالح‌العمل / احادیثی در خصوص اهمیت پوشاندن چشم از حرام / فریب ظاهر موجه افراد را نخوریم / «مرتاض» یا «سادو» به چه کسانی می‌گویند؟ / محل زندگی، جمعیت، توانایی‌ها و... مرتاض‌ها / روزی عام و خاص / خود را به خدا سپردن / در معامله حتی با نزدیکترین کسان خود باید مثل بیگانگان برخورد نمود

    شنبه 24 دی 1401