محرم

توحید واقعی و ناب از دیدگاه قرآن کریم و عترت(ع)

مبحث علم غیب
21 توحید واقعی و ناب از دیدگاه قرآن کریم و عترت(ع)

توحید تفسیر قرآن وحدت وجود

مبحث علم غیب
لینک دانلود   شنبه 29 مرداد 1401
  • مروری بر مطالب این جلسه:

    توحید واقعی در لسان قرآن کریم و عترت(ع) / مغایرت کلی مخلوقات با خالق هستی / اشتراکات لفظی بین خالق و مخلوق در علم، قدرت و... / معرفی خدای واقعی در سوره توحید / خداوند را تنها خود خدا باید معرفی کند / تکرار و تکثیر در خداوند راه ندارد / خداوند از توصیفات من‌درآری مخلوقات مبراست / تعارضات فراوان وحدت وجود با فرمایشات ثقلین

    شنبه 29 مرداد 1401