محرم

پرسش پاسخ شرعی

لطفا قبل از ارسال سوال آن را در بین سوالات جستجو نمایید تا از تکرار جلوگیری شود.

باسمه تعالی

آن مواردی که انجام می دهید را رها کنید و برنامه دهگانه (لینک) را انجام دهید.

باسمه تعالی

باید حتماً با همسر خود به یک مشاور متخصص متدین و متعهد مراجعه کنید. اعمال دهگانه (لینک) را حتماً تا ۴۰ روز انجام دهید و در پایان هر عملی عرض حاجت نمایید.

باسمه تعالی

مثل اینکه شما از اوضاع فرانسه اطلاعی ندارید. چون از بستگان در آنجا حضور دارند اوضاع بسیار وخیم است و افراد مجروح و مصدوم و نیز افراد زندانی صدها نفر می باشند. هزاران ماشین و فروشگاه سوخته و غارت شده و حتی افراد زیر ۱۵سال را نیز بازداشت کرده و با خشونت می برند. اما در مورد اوضاع ایران نیز آنچه که الان مورد بحث است و ملت و کشور دچار آن می باشد مسئله رانت خواری ها و سوء استفاده از ثروت کشور توسط کارتل های بزرگ اقتصادی است که همین باعث شده است که از نظر مسائل مالی و بعد از آن مسائل فرهنگی ملت دچار مشکل شود. .اما در امور امنیت کشور مطالب آنچنان نیست که بیان فرموده اید.

باسمه تعالی

شما باید مشکل خود را با پدر و مادر خود در میان گذاشته و اگر پدر و مادر در قید حیات نیستند، به شخصی که مورد قبول همسر و شما می باشد مراجعه کرده و مشکل خود را با ایشان در میان بگذارید.